Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Рассылка новостей
25.07.2013

За что предприниматель может быть привлечен к уголовной ответственности

В каких случаях предприниматели обязаны допустить сотрудников налоговой милиции на предприятие и к документам предприятия. За что предприниматель может быть привлечен к уголовной ответственности. На эти и другие вопросы ИА «Резонанс-Харьков» получил ответы от пресс-службы Министерства налогов и сборов Украины.

Также мы попросили Надежду Фроню, адвоката, партнера Адвокатского объединения «Лига правовой защиты» /г.Киев, конкретизировать эту тему в части уголовной ответственности за преступления в сфере хозяйственной деятельности.

Комментарий налоговой.

1. В каких случаях предприниматели обязаны допустить сотрудников налоговой милиции на предприятие и к документам предприятия.

Підприємці зобов’язані допустити співробітників податкової міліції на підприємство та до документів підприємства з метою виконання рішення суду та у разі переслідування злочинця одразу після вчинення ним злочину.

2. На каком основании налоговая милиция имеет право проводить выемку документов, как это документируется, в какие сроки документы должны быть возвращены предприятию обратно.

Питання доступу та вилучення документів, у тому числі і працівниками податкової міліції, регламентується положеннями Глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.

3. В каких видах деятельности, при каких хозоперациях фиксируется сейчас наибольшее число нарушений в предпринимательской деятельности.

Збирання та узагальнення інформації щодо видів підприємницької діяльності в яких фіксується найбільша кількість порушень, відповідно до даних державної та відомчої звітності не здійснюється.

Найбільш суттєвими порушення при проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності є:

- при оптовій торгівлі часто зустрічаються порушення в частині завищення валових витрат та податкового кредиту по взаєморозрахунках із суб’єктами господарської діяльності з ознаками сумнівності, без підтвердження фактичної поставки товарів чи виконання послуг (відсутні первинні документи щодо транспортування, відсутні складські приміщення, трудові ресурси, основні засоби, необхідні для здійснення діяльності);

- заниження доходів від операційної діяльності за рахунок реалізації товарів (робіт/послуг) нижче собівартості та за цінами нижче звичайних цін;

- формування валових витрат та податкового кредиту по операціях, не пов’язаних з господарською діяльністю;

- при коригуванні підприємством доходів від реалізації внаслідок здійснення операцій з повернення товарів покупцями не проведено коригування в сторону зменшення собівартості даних товарів;

- при перевірці підприємств, які займаються технічним обслуговуванням та продажем автомобілів відомих марок, встановлені порушення щодо списання запасних частин на проведення гарантійних ремонтів фізичним особам - власникам чи користувачам відповідних марок автомобілів та факт проведення ремонтів. Встановлено здійснення заміни товару без зворотного отримання бракованого товару або без належного ведення зазначеного обліку, відсутні підстави для формування витрат та податкового кредиту.

4. За что предприниматель за ведение хоздеятельности может быть привлечен к уголовной ответственности, к какой именно /правонарушения - статьи/

В ході здійснення підприємницької діяльності підприємець може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинення різного виду злочинів. Якщо це злочини, пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності, то відповідальність за їх вчинення встановлюється статями розділів VII (Злочини у сфері господарської діяльності, статті 199 - 233) та XVII (Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, статті 364 - 370) Кримінального кодексу України.

5. В каких случаях предприниматель освобождается от уголовной ответственности.

Якщо брати до уваги положення статей 212 та 212-1 КК України, які є основними для слідчих працівників Міндоходів, то відповідно до положень частин 4 вказаних статей особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, (або діяння, передбачені частиною третьою - для

ст.212 КК), звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

6. Насколько целесообразно содержание предпринимателя под стражей на время ведения в отношении него уголовного дела.

Завдяки ініціативам Президента та Уряду України у сфері кримінального законодавства неодноразово реалізовувались заходи спрямовані на гуманізацію кримінальної відповідальності. По кримінальних провадженнях віднесених до основної підслідності слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства (статті 212 та 212-1 КК України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути застосований лише у разі невнесення підозрюваним, визначеної судом, суми застави. За 5 місяців 2013 року по незакінченим слідчими фінансових розслідувань кримінальних провадженнях відсутні заарештовані особи.

7. Как бы вы определили ближайшие и перспективные планы реформирования налоговой милиции.

На даний час, відповідно до положень Указу Президента України від 18.03.2013 № 141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України» у складі Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів утворюються та діють підрозділи податкової міліції.

Законопроектом №2833, який 04.07.2013 року був прийнятий Верховною Радою України, передбачено, що норми Податкового кодексу України в частині утворення та діяльності підрозділів податкової міліції у складі Міністерства доходів і зборів України діють до прийняття законодавчого акту щодо податкової міліції, що цілком узгоджується із положеннями Указу Президента України від 18.03.2013 № 141/2013.

Завдання податкової міліції зазначені у статті 348 розділу XVIII Податкового кодексу України.

Посадовим особам податкової міліції на виконання покладених на них обов’язків надаються права, передбачені статтею 351 Податкового кодексу України.


Комментарий адвоката

- Не секрет, что уголовное дело стало инструментом давления на бизнес. А недостаток знаний в правовой сфере зачастую влечет за собой потери, как материальные, так и моральные. Конечно, знать досконально весь УК необязательно (для этого существуют адвокаты). А вот что действительно необходимо - это иметь представление о том, что считается преступлением в сфере вашей профессиональной деятельности, - отметила в комментарии ИА «Резонанс-Харьков» Надежда Фроня, адвокат, партнер Адвокатского объединения «Лига правовой защиты»/г.Киев/.

Уголовная ответственность за преступления в сфере хозяйственной деятельности предусмотрена нормами, которые находятся в разделе VII Особенной части Уголовного Кодекса Украины (статьи 199-233).

В зависимости от видового объекта преступления в сфере хозяйственной деятельности можно классифицировать следующим образом.

Преступления против порядка обращения денег, ценных бумаг, других документов. В эту группу входят такие преступления: изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи (ст. 199 УК), изготовление, сбыт или использование поддельных негосударственных ценных бумаг (ст. 224 УК), подделка документов, которые подаются для регистрации выпуска ценных бумаг (ст. 223-1), нарушение порядка ведения реестра собственников ценных бумаг (ст. 223-2); незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления (ст. 200 УК).

Преступления против системы налогообложения. К этой группе относятся: уклонение от уплаты налогов, сборов (ст. 212 УК); уклонение от уплаты единого взноса (ст. 212-1); незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК); незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора или контрольных марок (ст. 216 УК).

Преступления против порядка перемещения предметов через таможенную границу Украины: контрабанда (ст. 201 УК).

Преступления против порядка осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности: фиктивное предпринимательство (ст. 205 УК); легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем (ст. 209 УК), нарушение порядка осуществления операций с металлоломом (ст. 213 УК), нарушение законодательства, регулирующего производство, экспорт, импорт дисков для лазерных систем считывания, экспорт, импорт оборудования или сырья для их производства (ст. 203-1 УК).

Преступления против прав и законных интересов кредиторов: доведение до банкротства (ст. 219 УК); мошенничество с финансовыми ресурсами (ст. 222 УК).

Преступления против добросовестной конкуренции: противодействие законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УК); незаконное использование товарного знака (ст. 229 УК); незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну (ст. 231 УК); разглашение коммерческой тайны (ст. 232 УК).

Преступления против прав и законных интересов потребителей: введение в обращение на рынок опасной продукции (ст. 227 УК).

Кроме того, предприниматель может быть привлечен к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные в разделе XVII (Преступления в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, статьи 364 - 370) Уголовного кодекса Украины. Это не только предложение или дача неправомерной выгоды служебному лицу (ст. 369 УК). Именно так с 18.05.2013 г. называется такое явление как взятка. Должностные лица юридических лиц частного права могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 366 УК (должностной подлог). Такая позиция высказана Верховным судом Украины (постановление от 30.05.2013 г. по делу № 5-17кс13). Так что следует быть внимательным, подписывая справки о доходах.

Часто такие дела квалифицировались по ст. 358 УК, которая предусматривает ответственность за подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Данная статья продолжает «применяться» совместно с другими статьями УК, предусматривающими ответственность за экономические преступления.

Если у вас есть наемные работники, следует внимательнее относиться к их трудовым правам. В последнее время участились случаи давления на предпринимателей с помощью «недовольных» работников. Особенно это касается физических лиц-предпринимателей, которые часто легкомысленно относятся к кадровым формальностям. Ст. 172 УК предусмотрена ответственность за незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а также другое грубое нарушение законодательства о труде. Законодательство не дает четких рамок «грубости» нарушений. Практика показывает, что обычно к грубым нарушениям закона о труде относят принуждение к труду, использование труда несовершеннолетних на тяжелых работах, установление сверхнормативного рабочего дня, отказ в предоставлении отпуска. Если нарушение законов о труде не сочтут грубым (обычно это работа без надлежащего оформления трудовых отношений), то нарушителю грозит штраф по ст.41 КоАП.

Уголовная ответственность предусмотрена также за грубое нарушение соглашения о труде (ст. 173 УК) и безосновательную невыплату заработной платы более чем за один месяц (ст. 175 УК). Выплата зарплаты один раз в месяц грозит привлечением к административной ответственности (ст.41 КоАП). УК предоставляет нарушителям возможность избежать уголовной ответственности, если они успеют до привлечения к уголовной ответственности осуществить соответствующие выплаты. И, на что бы хотелось обратить внимание, - форма вины. Только при наличии умысла (который должен быть доказан), если совершено нарушение, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по этой статье.

Следует также обратить внимание на ст. 176 УК, которая предусматривает ответственность за нарушение авторского права и смежных прав. Статья применяется в случаях не только распространения контрафактной продукции, но и использования нелицензионного программного обеспечения, использование фотографий в рекламе без разрешения фотографа, воспроизведение музыки в магазине или ресторане без разрешения правообладателя. Для применения необходимо причинение материального ущерба в крупном размере.

Нередки случаи привлечения к уголовной ответственности за преступления против собственности: по ст. 190 УК (мошенничество), ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 192 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Кроме этого, с 01.09.2014 года должен вступить в силу закон от 23.05.2013 г. № 314-VII, который предусматривает ответственность юридических лиц.

Согласно закону основаниями для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера является совершение ее уполномоченным лицом: от имени и в интересах юридического лица любого из преступлений, предусмотренных статьями 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем), 306 (использование средств. Полученных от незаконного оборота наркотических средств), частью первой и второй статьи 368-3 (коммерческий подкуп служебного лица юридического лица частного права), частью первой и второй статьи 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги), статьями 369 (предложение или дача неправомерной выгоды служебному лицу), 369-2 (злоупотребление влиянием) УК; от имени юридического лица любого из преступлений, предусмотренных статьями 258-258-5 (терроризм) УК. К юридическим лицам судом могут быть применены следующие меры уголовно-правового характера: штраф; конфискация имущества; ликвидация.

Помните, что специалист в области права, знакомый или родственник не сможет вам помочь процессуально. Исключительно адвокат имеет право защищать права свидетеля, подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) в уголовных делах со статусом защитника в уголовном процессе.

Наличие договора на предоставление правовой помощи повышает шансы участия адвоката в следственных действиях. Предварительное знакомство адвоката с компанией минимизирует риски его дискредитации правоохранительными органами. Проводить кастинг адвокатов, когда уже идет обыск – занятие малоэффективное.

Поделиться:

Количество просмотров: 31080

Новий номер!

  • Порушення умов перебування на «спрощенці»: які наслідки та чи можна виправити?
  • ФОП закривається: чи обов’язкове проведення податкової перевірки?
  • Виробництво чи надання послуг: яку групу ЄП може обрати ФОП?

Детальніше...

Мы на Facebook

Популярне