Передплата на газету Приватний підприємець на 2024 рік

Рассылка новостей
17.05.2019

КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1164

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, є:

 • вид діяльності, що проваджується суб'єктом господарювання станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;
 • провадження діяльності, що може мати шкідливий вплив на середовище життєдіяльності та здоров'я людини;
 • провадження діяльності, пов'язаної з обслуговуванням населення;
 • виникнення гострих кишкових захворювань, спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, отруєнь, неінфекційних захворювань, смерті людини, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання;
 • порушення вимог санітарного законодавства, наявність відхилень від гігієнічних нормативів за результатами лабораторно-інструментальних досліджень, проведених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), випуск неякісної, небезпечної продукції;
 • виконання постанов, розпоряджень, висновків, приписів органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень санітарного законодавства;
 • наявність обґрунтованих звернень та скарг щодо порушень суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

 • від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;
 • від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;
 • від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

 • з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;
 • із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;
 • з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльностіКритерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних наслідківнегативний наслідок
Життя та здоров'я людини (01) постачання населенню питної води неналежної якості
здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
скидання неочищених або недостатньо очищених стічних вод
порушення умов організації харчування, навчання, виховання, оздоровлення
виникнення гострих кишкових інфекційних та неінфекційних захворювань
отруєнь
опромінення людини (населення)
смерть людини
можливість виникнення та виникнення захворювання
погіршення стану здоров'я
вид діяльності, що проваджується суб'єктом господарювання станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03) виникнення гострих кишкових інфекційних та неінфекційних захворювань, отруєнь, у тому числі харчових збитки, завдані здоров'ю людини, що потрапила під дію небезпечного фактора провадження діяльності, що може мати шкідливий вплив на середовище життєдіяльності та здоров'я людини
провадження діяльності, пов'язаної з обслуговуванням населення
виникнення гострих кишкових захворювань, спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, отруєнь, неінфекційних захворювань, смерті людини, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання
порушення вимог санітарного законодавства, наявність відхилень від гігієнічних нормативів за результатами інструментально-лабораторних вимірювань, проведених у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю), випуск неякісної, небезпечної продукції
виконання постанов, розпоряджень, висновків, приписів органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень санітарного законодавства
наявність обґрунтованих звернень та скарг щодо порушень суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства

 

Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)Показники критеріївКількість балів*
Вид діяльності, що провадиться суб'єктом господарювання станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду забезпечення питною водою населення чисельністю:  
понад 100 тис. осіб включно; 41
від 20 тис. до 100 тис. осіб включно; 21
до 20 тис. осіб включно; 10
відсутність діяльності із забезпечення питною водою населення 0
здійснення скидання стічних вод:  
у поверхневі водні об'єкти, віднесені до I категорії водокористування; 41
у поверхневі водні об'єкти, віднесені до II категорії водокористування; 21
відсутність скидання стічних вод 0
провадження діяльності, пов'язаної з вихованням та навчанням дітей у:  
дошкільних навчальних закладах 41
загальноосвітніх навчальних закладах; 41
закладах з короткотривалим (до трьох годин) перебуванням кожної дитини; 10
позашкільних навчально-виховних закладах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах; 10
відсутність діяльності, пов'язаної з вихованням та навчанням дітей 0
провадження діяльності, пов'язаної з оздоровленням та відпочинком:  
оздоровлення дітей; 41
відпочинок дітей або оздоровлення дорослих; 21
відпочинок дорослих; 10
відсутність діяльності, пов'язаної з оздоровленням та відпочинком 0
надання медичної допомоги населенню:  
надання медичної допомоги населенню в стаціонарних умовах; 36
надання медичної допомоги населенню в амбулаторних умовах; 16
надання медичної та діагностичної допомоги населенню із застосуванням джерел іонізуючого та/або неіонізуючого випромінювання; 16
надання медичної та діагностичної допомоги без застосування джерел іонізуючого та/або неіонізуючого випромінювання; 5
відсутність надання медичної допомоги населенню 0
Провадження діяльності, що може мати шкідливий вплив на середовище життєдіяльності та здоров'я людини провадження діяльності з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря:  
I клас небезпеки згідно із санітарною класифікацією підприємств, виробництв та споруд відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 19 червня 1996 р. № 173 (далі – Державні санітарні правила); 36
II – III клас небезпеки згідно із санітарною класифікацією підприємств, виробництв та споруд відповідно до Державних санітарних правил; 21
IV – V клас небезпеки згідно із санітарною класифікацією підприємств, виробництв та споруд відповідно до Державних санітарних правил; 5
відсутність діяльності з викидами забруднюючих речовин 0
діяльність, пов'язана із застосуванням радіаційно-ядерних технологій та джерел іонізуючого випромінювання:  
I категорія відповідно до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом МОЗ від 2 лютого 2005 р. № 54 (далі – Основні санітарні правила); 41
II категорія відповідно до Основних санітарних правил; 21
III категорія відповідно до Основних санітарних правил 5
використання шкідливих речовин I класу небезпеки та/або біологічні агенти I групи патогенності (небезпеки) 36
використання шкідливих речовин II класу небезпеки та/або біологічні агенти II групи патогенності (небезпеки) 21
застосування джерел іонізуючого та неіонізуючого випромінювання 5
поводження з відходами 10
поводження з пестицидами та агрохімікатами 21
діяльність, що може мати шкідливий вплив на середовище життєдіяльності та здоров'я людини, не провадиться 0
Провадження діяльності, пов'язаної з обслуговуванням населення організація харчування 10
надання послуг в індустрії краси, здоров'я та спорту, розваг 5
торгівля 5
відсутність діяльності з обслуговування населення 0
Виникнення гострих кишкових захворювань, спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, отруєнь, неінфекційних захворювань, смерті людини, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання за останні два роки, що передують плановому періоду, такі факти встановлено 20
за останні два роки, що передують плановому періоду, такі факти не встановлено 0
Порушення вимог санітарного законодавства, наявність відхилень від гігієнічних нормативів за результатами інструментально-лабораторних вимірювань, проведених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), випуск неякісної, небезпечної продукції порушення вимог санітарного законодавства за останні три роки, що передують плановому періоду:  
встановлено; 15
не встановлено 0
невідповідність вимогам результатів інструментально-лабораторних вимірювань об'єктів середовища життєдіяльності (питна вода, вода водойм, ґрунт, атмосферне повітря, харчові продукти, змиви з об'єктів навколишнього середовища, фізичні фактори) за останні три роки, що передують плановому періоду:  
порушення встановлено; 15
порушення не встановлено 0
випуск неякісної, небезпечної продукції:  
за останні три роки, що передують плановому періоду, факти випуску неякісної, небезпечної продукції встановлено; 15
за останні три роки, що передують плановому періоду, факти випуску неякісної, небезпечної продукції не встановлено 0
Виконання постанов, розпоряджень, висновків, приписів органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень санітарного законодавства за попередній плановий період, що передує наступному, постанови, розпорядження, висновки, приписи не виконано взагалі 25
за попередній плановий період, що передує наступному, постанови, розпорядження, висновки, приписи виконано частково 6
за попередній плановий період, що передує наступному, постанови, розпорядження, висновки, приписи виконано повністю 0
Наявність обґрунтованих звернень та скарг щодо порушень суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства за останні два роки, що передують плановому періоду, обґрунтовані звернення та скарги надходили та розглядалися 5
за останні два роки, що передують плановому періоду, обґрунтовані звернення та скарги не надходили та не розглядалися 0

Поделиться:

Количество просмотров: 9893

Новий номер!

 • Порушення умов перебування на «спрощенці»: які наслідки та чи можна виправити?
 • ФОП закривається: чи обов’язкове проведення податкової перевірки?
 • Виробництво чи надання послуг: яку групу ЄП може обрати ФОП?

Детальніше...

Мы на Facebook

Популярне